top of page
Betingelser og Vilkår for næringskjøp mellom bedrift (AS, ASA, ENK, ANS, DA, NUF)  
Næringskjøp
Både kjøper og selger er kjent med at alle varer og tjenester levert av selgerer å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.
Generelt
Både kjøper og selger er kjent med at alle varer og tjenester er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse. Denne avtalen gjelder alle salg av varer og tjenester, og omfatter alle enheter og selskap med kundeforhold til Drone AS, org.921270402, her også kalt selger. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra selger. Selgerhar rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling. Betegnelsen produkter, varer og tjenester omfattes her under samme betingelser og vilkår. Ved å benytte seg av våres tjenester og produkter forstår og aksepterer kunden og bruker våres betingelser og vilkår. Ved kjøp og bruk av våres tjenester og produkter bekrefter man at man har lest og forstått bruken av produktet og at selger er fritatt for alt ansvar og konsekvensene bruken av dette medfører. Vi fraskriver oss ansvar for feilkonsekvens. Om defekt på en vare fra oss fører til skader på andre, tredjepart, produkter eller gjenstander, vil vi kun erstatte det defekte produktet dersom det kan dokumenteres defekt eller mangel ved leveranse. Brukeren er selv ansvarlig for bruken av alle produkter kjøpt hos oss og plikter selv å innhente de nødvendige opplysninger og tilegne seg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for sikker og ansvarlig bruk. Vi fraråder Kunden/bruker å forholde seg til alle produktene relatert til ovennevnte dersom kunden/bruker hverken forstår eller aksepterer disse betingelsene. Vi tar forbehold om utsolgte varer og skrivefeil i alle beskrivelser og priser. Betingelsene gjelder alle produkter, tjenester og varer, levert av selger. Selger tar intet ansvar for påført skade, indirekte skade eller økonomiske tap som følge av bruken av disse produktene eller tjenestene. Det er ikke andre enn kunden/bruker selv som står ansvarlig for bruken av produktene og må selv ta høyde for at de forskjellige produktene og de samme produktene kan ha varierende nøyaktighet. Når kunden velger å kjøpe/bruke disse produktene, så aksepterer kunden at det er kunden/bruker selv som må ta høyde for at det ikke er mulig å garantere for nøyaktigheten av produktene. Eksempelvis presisjonen på komponenter, egenskaper, GPS, gyroer, trykksensorer, kompass, software, firmware, etc. Alle faktorer som har påvirkning på produktets egenskaper, kompatibilitet, forstyrrelser, dynamikk, software, firmware etc. er det kunden/bruker selv som må sette seg inn og ta ansvar for ved bruken av disse produktene. Det er kunden/bruker selv som står ansvarlig dersom det av noen årsak skulle oppstå personskade, død eller materiell skade ved bruken av disse produktene og tjenestene. Dersom produktet selv har feil/mangler, så kan produktet sendes inn til vurdering hos oss, distributør/produsenten, kunden besørger selv fraktkostnadene. Dersom det er medhold i reklamasjonen, vil distributør /produsenten dekke utbedringene og returfrakten. Kunden står ansvarlig for selv å dekke alle kostnader knyttet til offentlige tester/eksamener samt forsikringer for egne operasjoner og gebyrer på egne fartøy. Kunden skal ha gyldige forsikringer som dekker Kundens egne operasjoner, selskaper og arbeid.
Taushetsplikt
Selgerhar taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på selgersvegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der selgerer pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.
Sikkerhet og intern-kontroll
selgerformoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddelerselgerendringer av kontrollopplysninger. Selv om selgertar back-up av alle filer og databaser så er kunden også ansvarlig for å ta egne kopier (back-up) av filer, bilder og tekst. selgerhar ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. selgerer ikke på noen måte ansvarlig for tap av data.
Innhold og funksjoner
Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig. selgerhar eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger.
Domener
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–mail mv, kan selgerut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.
Videresalg m.v.
 
Tjenester og produkter som tilbys av selger kan ikke videreselges og/eller kopieres for bruk uten skriftlig avtale med selger.
Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til via epost eller telefon. 
Elektronisk post
Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.
Ansvarsbegrensning
selger holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og back-up slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. selgervil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap. Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde selgerskadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot selgersom har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på sine egne nettsider. selgerskal ikke på noen måte, økonomisk eller på annen måte, holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos selgerskulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra selgersin side er begrenset til verdien på årsavgiften til den enkelte kunde. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data eller andre tap som følge av driftssvikt eller nede tid på epostkontoer.
Footer-tekst (bunntekst) / portefølje
selgerbenytter seg retten til å legge alle prosjekter selger har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin portefølje på web samt publisere prosjektet i sosiale medier som referanseprosjekt hvis ikke annet på forhånd er avtalt. Selger benytter seg retten til å skrive «produktet er utviklet av selger» på produktet hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre/fjerne bunnteksten uten først å komme til enighet med selger.
Avtalevarighet
Alle tjenester og varer belastes på forskudd og løper per kalenderår fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 12 måneder av gangen frem til oppsigelse med gjeldende forfall. En skriftlig oppsigelse må sendes til selger seneste 30 dager før en avtaleperiode utløper. Konsulent tjenester, rådgivning, veiledninger, tekniske tjenester også kalt kurs, må avbestilles skriftlig minimum 24 timer før avtalt oppstartstidspunkt, dersom ikke annen tidsfrist er avtalt. Dersom avbestillingen skjer etter denne fristen eller annen avtale, faktureres avtalt beløp i sin helhet. Så fremt oppgjøret for tjenestene og varene i sin helhet ikke er gjort opp for så tilhører disse selger.Betalte avtaler er ikke refunderbare.
Veiledning
Er det blitt gjort avtale om veiledning, hvor veiledning er inkludert i et pristilbud, er det kunden sitt ansvar å møte til avtalt tidspunkt. Veiledning blir i hovedsak utført i selgersine lokaler dersom ikke annet er avtalt. Dersom tid for Veiledning ikke er benyttet av kunden etter at veiledningen er publisert, frafaller retten til Veiledningen som var inkludert i pristilbudet. Ønsker kunden mer Veiledning utover det som er avtalt, blir dette fakturert etter gjeldende priser. Vi anbefaler bruker/kunden å sette seg inn i gjeldene regelverk og teste produktene før de tas i ut i kommersiell bruk.  
Utestengelse
Selger har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på interne retningslinjer og de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.
 
Betaling
Betalingen skal skje forskuddsvis mot faktura med gjeldende forfall etter fakturadato eventuelt etter annen avtale. Med forbehold om skrivefeil og feilberegning vil etterskuddsvis fakturering forekomme. 
Ved forsinket betaling påløper morarente pr. påbegynt måned. Samt purregebyr. Abonnementet forfaller til fornying 30 dager før inneværende avtaleperiodes utløp. Manglende betaling innenfor angitte frister fører til stenging av produkter og tjenester fra selger.
Tvister
Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo som verneting.
Priser
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Alle priser kan endres av selger uten varsel. Offentlige gebyrer justeres og gjøres gjeldende ift. aktuelle satser. Kunden står ansvarlig for selv å dekke alle kostnader knyttet til offentlige tester/eksamener samt forsikringer for egne operasjoner og gebyrer på egne fartøy. Med forbehold om skrivefeil. Alle priser er oppgitt eks mva.
Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.
Øvrige bestemmelser
Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra selger. Vi fraråder Kunden/bruker å forholde seg til alle produktene, tjenestene og varene relatert til ovennevnte dersom kunden/bruker hverken forstår eller aksepterer disse betingelsene. For varer og tjenester ment som ledd i næringsvirksomhet gjelder ikke forbrukerkjøpsloven. Disse er begrenset til kjøpsloven. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper etter avtale. Dersom produktet benyttes etter at det er mistanke om mangel og feil på varene og tjenestene, så er det kjøpers ansvar dersom feil og mangel medfører skade på person, egen eller andres eiendom. Med forbehold om feil i teksten.
Informasjon om behandling av personopplysninger
En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato. Drone AS behandler personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av tjenester i tråd med gjeldende regler og norsk lov, i overensstemmelse med personopplysningsloven. Opplysningene er samlet fra kunden selv eller deres representanter, kredittinformasjonsregistre og fra offentlige registre. Registreringen foretas for at DRONE AS skal kunne vurdere avtaler og søknader om tjenester, foreta rådgivning, administrere tjenester, vurderinger, opprette statistikk, foreta utvikling og eventuell markedsføring av egne produkter. Drone AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller DRONE AS er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f.eks. behandling og til forsikringsselskaper. DRONE AS utleverer personopplysninger til Luftfartstilsynet. Dette gjelder pålagt registrering. DRONE AS oppbevarer i overensstemmelse med lovgivningen, over en begrenset tid, personopplysninger om kunder. Ansvarlig for innhenting og oppbevaring av personopplysningene er Drone AS. Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger DRONE AS har om vedkommende eller ønsker å foreta rettelser må dette skje ved en skriftlig henvendelse. En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til Drone AS, Jacob Borchs gate 6, 3012 Drammen eller post@norwegiandrones.no. Vi ber om at du oppgir kundenummer i din henvendelse. Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post. Med forbehold om feil i teksten.
bottom of page